Instruktørkurs og kompetansebasert trening

Kvalitet og effektivitet i maritim trening

STCW (the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) setter standarden for kompetanse for mannskap på sjøen i en internasjonale ramme. Målet til STCW er å bidra til en sikker hverdag på sjøen og hindre forurensing til sjøs gjennom å ha en etablert felles internasjonal standard for trening, sertifisering og «watchkeeping» for mannskap. Trening av maritimt mannskap er dermed essensielt, og ikke minst da kompetansen til de som trener maritimt mannskap. Hvilken kompetanse skal en lærer/instruktør innen maritim trening ha?

Kunnskap, ferdigheter og holdning utgjør kompetanse

En lærer og instruktør innen maritim trening skal ha kunnskap om læringsprosesser, rolleforståelse og ikke minst en forståelse av den rollens funksjon innen kompetansebasert trening. Kompetansebasert trening, også kalt CBT, handler om å ha forståelse for kompetanse og ulike læringsprosesser i relasjon til utvikling av nødvendig kunnskap og ferdigheter for å utføre sin jobb i maritim organisasjon. En lærer og instruktør innen maritim utdannelse og trening skal ha kjennskap til omfanget av kompetansebasert trening, STCW og den internasjonale rammen som undervisningen/treningen situasjoneres i, samt kunnskap om læringsprosesser.

Didatikk, læren om undervisning, og mellom-menneskelig interaksjon, er sentrale tema på instruktørkurs. Modulkurset IMO 6.09 handler blant annet om planlegging, foreberedelser for effektiv undervisning og kunnskap om ulike metodikker for læringsprosess. Dr. Benjamin Blooms (1956) kompetansedomener er trukket frem av IMO som et verktøy for å forstå «kompetanse» og har en nyttig tilknyttning til STCW egen Standard of Compence.

Simulator er et essensielt verktøy i maritim utdanning og trening

I maritim trening brukes simulatorteknologi for å generere kompetanse og som et supplement til teoretisk læringsprosesser. En simulator er et verktøy og har egenskapen i å være en nær replika av et system, fenomen og/eller en prosess. Modulkurset IMO 6.10 har fokus på rollen som instruktør og assessor og har et mål om å utvikle individuelle instruktør-trekk. “To develop a sensitive instructor who fully understands the personality of a seafarer, the importance of simulation in maritime training, and pedagogy skill in order to impart sound and practical training to the seafaring fraternity” (fra modulkurs beskrivelsen IMO 6.10). Kurset gir økt kunnskap om instruktør og assessors rolle i undervisning med simulator som verktøy for lærings- og vurderings-prosesser.

Maritim trening og utdanning handler med andre ord om en viktig, og kontinuerlig, læringsprosess med fokus på kompetanse som verktøy for en sikker hverdag på sjøen.

For booking av instruktørkurs, se her:

https://sts.simsea.no/course-types/23

https://sts.simsea.no/course-types/24

Therese Landås, sosialantropolog and Human Factors Specialist, Test and Assessment Center Responsible hos Simsea Real Operations

Posmoor, DP og stabilitet; retrening for personell på flytere

De fleste med maritim bakgrunn har kurset seg i posmoor, DP, og stabilitet. Men, ettersom tiden går er vi mennesker skrudd sammen slik at vi glemmer. Glemselskurven kan sammenlignes med en hoppbakke. Det går voldsomt utfor i begynnelsen, så flater det ut. For å redusere virkningen av glemselskurven, må vi gjenoppfriske og repetere.

Alveim Skipet

Vår tilnærming er retrening i simulator; vi plukker frem caser og hendelser og trener på dem og så krydrer vi med en nødvendig gjennomgang av regelverk, teori og metode relatert til simulatorøvelsene. Treningsprogrammet legges opp i nært samarbeid med kunde og kan strekke seg over 3-5 dager avhengig av innhold.

Et typisk treningsprogram kan inneholde:

Set-up posmoor

Anchor analysis

Line segments and set-up in simulator

Moving in posmoor mode

Consequence analysis

Understanding of XE and XI

Model relation to thrusters

Manual running vs auto

MODU stability

Ballast regulation, procedure, and system

Stability procedures, analysis, and operation manual

Inclination test

Taking rig from operation to survival

Failure on ballast system

Appliance and hull damage

Damage stability

Watertight bulkheads and closing

Etc.

Simsea vil sammen med kunde forberede gode og realistiske øvelser. For hver øvelse gir instruktørene en grundig briefing av hva øvelsen innebærer og de ulike øvelsesmomentene.

Deltakerne observeres om ønskelig av kundens OIM’er under gjennomføring av øvelsen og etter øvelsen gjennomføres en grundig debrief hvor fokus er på hva som ble læringsutbyttet. Om ønskelig kan vi også legge inn assessment av operatørenes adferd.